RSS

SmodBIP

Działalność Gospodarcza (CEIDG)

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Realizacja zadania:
Stanowisko ds. CEiDG

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

1. Zakres świadczonej usługi
Przyjęcie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1 w formie papierowej oraz przekształcenie go na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG.

Wpis dotyczy:
- założenia działalności,
- zmiany,
- zawieszenia,
- wznowienia,
- wykreślenia.

2. Wymagane dokumenty do załatwienia
1) Wniosek o wpis do CEIDG-1 (druk do pobrania w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pok. 16 w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu lub na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl - formularze wniosków).
2) Dowód tożsamości – do wglądu.
3) Wniosek przesłany do Urzędu Gminy w Biesiekierzu listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)

4. Opłaty
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej.

5. Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy składać:
- w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pok. 16, w budynku Urzędu Gminy Biesiekierz 103, tel. 094 3180958 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
- osobiście z posiadanym dowodem tożsamości wnioskodawcy.

6. Osoba do kontaktu
Natalia Leśniewicz – główny specjalista GSTiK – I piętro pokój nr 16 Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 094 3180958

7. Termin załatwienia
1) Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.
2) W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Wójt Gminy Biesiekierz wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

8. Tryb odwoławczy
Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze.

9. Podstawa prawna

10. Uwagi
Wnioski o wpis informacji do CEIDG mogą być składane w każdym wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy, miasta.


 

CEIDG CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 23.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 23.07.2019
Dokument oglądany razy: 956

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw