RSS

SmodBIP

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Kamila Korn
tel. +48 943 180 952
e-mail: zp@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy w Biesiekierzu, piętro, pokój nr 21 w godzinach urzędowania
Podległość:
wchodzi w skład komórki administracyjnej i podlega bezpośrednio pod Kierownika GSTiK.

Do zakresu uprawnień i obowiązków w szczególności należy:
1) opracowanie i aktualizacja rocznego „Planu zamówień publicznych”,
2) odpowiadanie za organizację, opracowanie i aktualizację zamówień publicznych,
3) analizowanie wydatków pod kątem konieczności stosowania zamówień publicznych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
4) opisywanie faktur w zakresie zamówień publicznych,
5) publikowanie ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w siedzibie Zamawiającego, internetowej: www.gstik.biesiekierz.pl,
6) udzielanie jednostce organizacyjnej informacji, co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie Pzp,
7) sporządzanie sprawozdania z zakresu zamówień publicznych,
8) przechowywanie dokumentacji postępowania,
9) przygotowanie w zakresie zamówień publicznych projektów zarządzeń,
10) świadczenie pomocy merytoryczną przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych,
11) weryfikowanie prawidłowość i kompletność dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne,
12) koordynacja i kontrola czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu,
13) kontrolowanie poprawności innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi,
14) przygotowanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych „Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”,15) stały monitoring i aktualizacja regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnych Służbach Technicznych i Komunalnych w celu dostosowania do zmian organizacyjnych w GSTiK,
16) wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika,
17) terminowe i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków określonych w niniejszej karcie,
18) racjonalne i pełne wykorzystanie czasu pracy z zachowaniem wymogów dyscypliny pracy,
19) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych,
20) przestrzeganie Regulaminu Urzędu,
21) przestrzeganie Kodeksu etyki,
22) przestrzeganie przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 08.06.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 08.06.2021
Dokument oglądany razy: 983

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw