RSS

SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 06.07.2023
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Plany, zadania i ich realizacja

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

GSTiK realizują zadania Gminy Biesiekierz:

1) w zakresie zarządu drogami gminnymi:

a) całorocznego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
b) prowadzenia spraw dotyczących zajęcia pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych, umieszczenia urządzeń niezwiązanych z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną,
c) prowadzenia spraw dotyczących zjazdów z dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych,
d) prowadzenia ewidencji dróg,
e) wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
f) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu,
g) koordynacji robót w pasie drogowym,
h) opracowywania projektów planów finansowania budowy, utrzymania ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
i) przeprowadzania kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
j) przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
k) utrzymania zieleni przydrożnej; w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
l) gospodarowania nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
m) współdziałania z właściwymi zarządami dróg w zakresie wprowadzenia ograniczeń na drogach lub ich zamykania jak też wyznaczania objazdów.

2) w zakresie zarządu cmentarzami gminnymi:

a) prowadzenia ksiąg cmentarnych,
b) wyznaczania miejsc grzebalnych,
c) poboru opłat za miejsca grzebalne,
d) wykonywania prac konserwacyjno-remontowych,

3) w zakresie zarządu przystankami komunikacyjnymi:

a) prowadzenia spraw dotyczących korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz,
b) utrzymania czystości, ładu i porządku na przystankach,
c) wykonywania prac konserwacyjno-remontowych.

4) z zakresu spraw administracyjnych:

a) prowadzenia spraw dot. systemu CEIDG,
b) prowadzenia spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5) prowadzenia spraw dotyczących dowożenia dzieci do szkół i placówek oświatowych,

6) w zakresie zarządzania i administrowania składnikami majątku trwałego gminy:

a) wykonywania niezbędnych napraw, konserwacji i remontów obiektów będących mieniem komunalny Gminy,
b) nadzorowanie i koordynowanie prac remontowo-budowlanych wykonywanych w placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich, placach zabaw, boisk sportowych gminy i innych,
c) utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, w tym naprawy urządzeń małej architektury,
d) współpracy w prowadzeniu inwestycji realizowanych przez Gminę w zakresie koordynacji procesów inwestycyjnych, odbiorów i uzgodnień,
e) nadzoru w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych w tym: oświetlenia drogowego,
f) udrażniania i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających i przepustów.

7) organizowania i prowadzenia robót publicznych i prac interwencyjnych,

8) prowadzenia spraw związanych z nadzorem nad osobami skazanymi przez Sąd i skierowanymi na teren Gminy do wykonywania prac publicznych,

9) współpracy w zakresie zapewnienia porządku i obsługi technicznej lokalnych imprez okolicznościowych (dożynki, festyny, wybory, referenda),

10) koordynacji działań przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń i innych zdarzeń losowych.

 


 

Plan zamówień publicznych (format PDF)

  • 2023 wersja: 123, 4
  • 2022 wersja: 1, 2
  • 2021 wersja: 1, 2, 3

 Opublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 06.07.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 20.12.2022
Dokument oglądany razy: 1 083

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw