RSS

SmodBIP

KIEROWNIK GSTiK

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Funkcję Kierownika GSTiK sprawuje: Jan Rodak
tel. +48 943 180 948
tel. kom. +48 505 785 405
e-mail: gstik@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
podlega bezpośrednio pod Wójta Gminy Biesiekierz.

Do obowiązków i uprawnień Kierownika GSTiK należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy GSTiK;
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach powierzonych GSTiK na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Biesiekierz;
 3. realizowanie celów i zadań GSTiK w tym poleceń Wójta Gminy Biesiekierz.

Kierownik działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Biesiekierz.
Wobec Kierownika czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Biesiekierz.
Kierownik odpowiada przed Wójtem Gminy za właściwą realizację przypisanych GSTiK celów i zadań oraz za prawidłową realizację przypisanych GSTiK środków finansowo - rzeczowych.

Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników GSTiK i wykonuje czynności pracodawcy za GSTiK.
Kierownik określa szczegółową strukturę organizacyjną GSTiK oraz liczbę etatów w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta.

Do kompetencji Kierownika w szczególności należy:

 • zapewnienie właściwej organizacji pracy jednostki,
 • podejmowanie decyzji w zakresie gospodarki finansowej, kadrowej i płacowej jednostki,
 • dyscyplina pracy,
 • wydawanie zarządzeń, decyzji, pism okólnych, wytycznych i innych aktów prawnych i pism,
 • opracowania rocznych planów działalności jednostki i przedstawianie projektów budżetu,
 • dyspozycje w zakresie wydatków w oparciu o plan finansowy zakładu,
 • tworzenie funduszu środków specjalnych i planowanie wydatków tych środków,
 • akceptowanie sprawozdań sporządzonych przez jednostkę,
 • wydawanie delegacji,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zakupami niezbędnych środków do funkcjonowania i rozwoju jednostki,
 • występowanie z inicjatywą podjęcia uchwał przez Radę lub Wójta,
 • prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności jednostki,
 • występowania w charakterze pełnomocnika jednostki w postępowaniu sądowym, administracyjny oraz przed innymi organami orzekającymi.
 • prowadzenie spraw oświatowych w tym:
  * przyjmowanie, sprawdzania kompletności wniosków i przygotowania umów w
  sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz
  ich rodziców lub opiekunów prawnych,
  * opracowanie uchwał i zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących dowożenia
  do szkół i przedszkoli,
  * przygotowanie dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania o
  udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci i uczniów do szkół i
  oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz,
  * przygotowanie umów na dowóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli
  prowadzonych przez Gminę Biesiekierz,* odbiór i weryfikacja poprawności
  list dzieci i uczniów przekazywanych przez przedszkola i szkoły.

 Opublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 10.07.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 20.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 644

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw