RSS

SmodBIP

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Realizacja zadania:
Stanowisko ds. CEiDG

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1)  wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy, administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

2. Opłaty:
1) Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
2) Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartości sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
3) Opłaty można dokonać na rachunek bankowy
PKO Bank Polski nr 06 1020 2791 0000 7502 0344 1706.

3. Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pok.16 w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

4. Osoba do kontaktu
Natalia Leśniewicz – główny specjalista GSTiK – I piętro pokój nr 16 Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 094 3180958.

5. Sposób i termin załatwienia
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 1 miesiąca w tym:
- wydanie opinii w formie postanowienia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - do 14 dni,
- uprawomocnienie postanowienia - 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

6. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie.
Termin złożenia zażalenia na postanowienie Komisji - 7 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz.
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz.

7. Podstawa prawna

 Opublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 22.01.2024
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 16.12.2022
Dokument oglądany razy: 1 127

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw